Lineage List
Kusanku
Shungo Sakagawa
Soken Matsumura
Nabe Matsumura
Chomo Hanishiro
Shigeru Nakamura
Seiyu Oyata
Allan Amor
United Ryukyu Kempo Alliance